Nowy Zakres Akredytacji CBJ sp. z o. o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalnej postawie Pracowników Centrum Badań Jakości w Lubinie, Spółka otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 412 potwierdzający spełnienie wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagana dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących a także Zakres Akredytacji rozszerzony o nowe obszary badań i pobierania próbek.

Ocena kompetencji laboratoriów Spółki, która była prowadzona przez niezależnych auditorów Polskiego Centrum Akredytacji, ekspertów w zakresie pobierania próbek oraz badań środowiskowych i technologicznych, zakończyła się dużym sukcesem. Po raz pierwszy w historii Spółki podczas oceny PCA nie sformułowano niezgodności i spostrzeżeń.

Aktualny Zakres Akredytacji Nr AB 412 zawiera następujące dziedziny działalności:

Badania chemiczne i właściwości fizycznych:

 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza,
 • pyłów, gazów odlotowych, odpadów, paliw stałych,
 • wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru żywności.

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne):

 • środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, hałas, nielaserowe promieniowanie optyczne),
 • środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas),
 • gazy odlotowe.

Badania mikrobiologiczne i sensoryczne:

 • wody do spożycia, żywności i obiektów z obszaru żywności,
 • wody, osadów,

Pobieranie próbek do badań:

 • koncentratu miedzi,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza, odpadów, pyłów, gazów odlotowych,
 • wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto w wielu obszarach badawczych uzyskaliśmy tzw. „elastyczny” zakres akredytacji, który pozwala na szybkie reagowanie na Państwa potrzeby poprzez możliwość modyfikowania lub włączania dodatkowych metod do zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania o tym fakcie Polskiego Centrum Akredytacji.

Nasze atuty to duża stabilna Spółka od wielu lat specjalizująca się w badaniach przemysłowych i środowiskowych, kompetentny personel o dużym doświadczeniu w wykonywaniu badań oraz pobieraniu próbek, wyposażenie pomiarowe i sprzęt laboratoryjny na najwyższym światowym poziomie. Jednocześnie akredytacja to potwierdzenie bezstronności, rzetelności i wiarygodności usług świadczonych przez nasze laboratoria.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą badań i pobierania próbek na naszej stronie internetowej tj. www.cbj.com.pl .

Praktyki w CBJ

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako „odpowiedzialny pracodawca”, na co dzień współpracuje z uczelniami i szkołami średnimi w Polsce i zagranicą poprzez wspieranie i umożliwianie odbywania praktyk.  Praktyki stanowią metodę nauczania ukierunkowaną na doskonalenie kompetencji absolwentów studiów wyższych i uczniów, która umożliwia powiązanie zagadnień teoretycznych z problemami życia zawodowego, pozwala nabyć doświadczenie i przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

W 2019 roku w Spółce z takiej możliwości skorzystało już 21 studentów oraz 2 uczniów szkoły średniej. Byli to studenci Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
i Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego. Studenci odbywający praktyki zawodowe w CBJ sp. z o.o. reprezentują głównie kierunki studiów związane przede wszystkim z działalnością Spółki, czyli: inżynieria chemiczna, biologia, metalurgia, analityka chemiczna, ale również administracja, zarządzanie i ekonomia.

CBJ sp. z o.o. umożliwiło również odbycie praktyki studentom uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+. W naszej Spółce w ubiegłych latach skorzystali z takiej możliwości studenci m.in. z Hiszpanii. W bieżącym roku w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, Spółka umożliwiła odbycie dwumiesięcznej praktyki w Dziale Umów i w Dziale Organizacyjnym studentowi Wyższej Uczelni z Mersin University z Turcji.
W ramach praktyki student zapoznał się z najważniejszymi informacjami na temat Spółki, podstawowym  profilem jej  działalności oraz z zasadami zawierania międzynarodowych umów dotyczących m.in. świadczonych usług laboratoryjnych, czy też procesów zakupu urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoriów. Porównując charakter studiów w Turcji i Polsce Anil Dolgun stwierdził: „nie dostrzegam większych różnic, niemniej jednak w Polsce kładzie się większy nacisk na przestrzeganie ustalonych zasad i reguł” – dodając że „praktyki studenckie pozwalają także na poznawanie kultury oraz zwyczajów danego kraju”. Podczas pobytu w Polsce naszemu praktykantowi udało się pojechać w Tatry, odwiedzić również: Warszawę, Kraków, Poznań i Trójmiasto, a także spróbować polskiej kuchni (do tej pory najbardziej smakowały mu pierogi ruskie).

CBJ sp. z o.o. umożliwiając odbycie praktyk, daje studentom uczelni wyższych i uczniom szkół średnich okazję do poznania charakteru przyszłej pracy, podjęcia właściwej decyzji przy wyborze zawodu, a dla Spółki jest to szansa na przygotowanie potencjalnych pracowników do realizacji przyszłych zadań.  Z drugiej jednak strony odpowiednio przygotowana współpraca w obszarze praktyk między uczelniami i przyszłymi pracodawcami może przyczynić się również do wzmocnienia zaplecza obszaru badawczo-rozwojowego zarówno uczelni, jak i szeroko pojmowanego środowiska społecznego, w tym w szczególności pracodawców.

fot. archiwum CBJ

Wizyta delegacji GIOŚ w laboratoriach CBJ sp. z o.o.

W polkowickich akredytowanych laboratoriach CBJ sp. z o.o. miała miejsce wizyta delegacji z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń min. w zakresie wykorzystania systemów zarządzających pracą laboratoriów. Podczas spotkania zaprezentowano także, nowoczesne laboratorium mineralogiczne, które wyposażone jest w skaningowy mikroskop elektronowy MLA FEG 650. Przedstawiciele zapoznali się również z funkcjonowaniem innowacyjnych rozwiązań związanych z automatyczną linią do przygotowywania próbek technologicznych i geologicznych, która znajduje się w laboratorium przemysłowym. W spotkaniu udział wzięli: Pan Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Zdzisław Krajewski – Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Waldemar Kulaszka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W dyskusji podsumowującej „robocze spotkanie” wziął udział Pan Marcin Chludziński Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

 

ZAPRASZAMY NA II FORUM DYSKUSYJNE „ŚRODOWISKO: BADANIA, OCHRONA, DOBRE PRAKTYKI”

12 czerwca 2019r. w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w  Sali im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie odbędzie się II Forum Dyskusyjne: „Środowisko: badania, ochrona, dobre praktyki” zorganizowane przez Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka oraz Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chludzińskiego.

Interdyscyplinarna debata odbędzie się z udziałem przedstawicieli min. Ministerstwa Ochrony Środowiska, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Panel dyskusyjny skierowany jest do przedstawicieli samorządu i biznesu z regionu Dolnego Śląska i ma na celu zapoznanie uczestników forum z tematyką szeroko rozumianej ochrony środowiska w aspekcie aktualnych wymogów prawa, dostępnej oferty badań, działań podejmowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach tzw. „dobrych praktyk” m.in. korzystania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez samorządy i przedsiębiorców.

Warto zauważyć, że pierwsza Interdyscyplinarna debata odbyła się w dniu 21 maja 2018r.  z udziałem Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Kubowa, Członka Parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, Pana Łukasza Kasztelowicza – Prezesa  Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Beaty Wójcik – Głównego Inżyniera Wydziału Badań Jakości w Legnicy  z Centrum Badań Jakości sp. z o.o oraz Pana Przemysława Nowaka – Dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie rozmów szczególny nacisk położono
na możliwość skorzystania ze środków, finansowych będących w  dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w obszarze walki z zanieczyszczeniami powietrza, wód i ścieków.

Licznie reprezentowani na spotkaniu przedstawiciele samorządu wykazywali spore zainteresowanie działaniami jakie podejmowane będą w najbliższym czasie w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie kształtowania nowego prawa w obszarze ochrony środowiska, szczególnie zaś interesowała ich kwestia zapobiegania zanieczyszczeniom atmosferycznym,  walka ze smogiem, eliminacja z atmosfery arsenu i rozbudowa zbiornika Żelazny Most.

Zainicjowane przez Centrum Badań Jakości sp. z o. o. pierwsze takie spotkanie w  formie panelu dyskusyjnego w ocenie uczestników i współorganizatorów pokazało, że istnieje ogromna potrzeba częstszej wymiany poglądów pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do czynnego uczestnictwa w interdyscyplinarnej debacie, która łączy samorządowców i przedstawicieli biznesu  motywując do wspólnych inicjatyw mających
na celu bezpieczeństwo i rozwój Regionu Zagłębia Miedziowego oraz całego województwa dolnośląskiego.

 

Interdyscyplinarna debata odbędzie się 12 czerwca 2019r. o godzinie 9:30
w sali im. Jana Wyżykowskiego, w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie

 

PLAN FORUM DYSKUSYJNEGO:

9:00 – 9:25 Rejestracja uczestników

9:30  Przywitanie uczestników

9:30 – 11:00 Panel dyskusyjny

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:45 Panel dyskusyjny

12:45 – 13:30 Podsumowanie paneli dyskusyjnych i  zakończenie spotkania

13:30  Lunch

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz potwierdzenie przybycia do dnia 04.06.2019r.

Osoba do kontaktu Pani Anna Kulik tel. 76 746 99 27, 887 861 077, mail: a.kulik@cbj.kghm.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 Zaproszenie na II Forum Dyskusyjne

II FORUM DYSKUSYJNE  informacje dodatkowe

CBJ sp. z o.o. w nowej odsłonie

Szanowni Państwo

Mając na względzie duże zainteresowanie usługami pomiarowo-badawczymi świadczonymi przez Laboratoria CBJ sp. z o.o. stworzyliśmy OFERTĘ SPECJALNĄ dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Od 1 kwietnia 2019 roku realizujemy usługi dla każdego z Państwa także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś właścicielem przydomowej studni, działki ogrodowej albo chcesz po prostu wiedzieć jaki skład chemiczny ma woda, którą pijesz, jeżeli produkujesz żywność chcesz poznać jej parametry mikrobiologiczne? – To nasza oferta jest idealna dla Ciebie.

Każdy na potrzeby własne, ma możliwość poddania analizie chemicznej produkty na bazie usług z aktualnej oferty naszej Spółki dostępnej na stronie http://www.cbj.com.pl/ m.in. w zakresie:

 • Badania wody przeznaczonej do spożycia, ze studni, ze stawów oraz z basenów.
 • Badania żywności, np. serów, surówek, mięsa i wyrobów mięsnych, wyrobów cukierniczych, owoców i warzyw.
 • Pozostałe badania i pomiary oferowane przez CBJ sp. z o.o. ustalane są według indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym należącym do Grupy KGHM Polska Miedź S.A. Od 23 lat świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Usługi świadczymy metodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Wyniki naszych badań  są respektowane przez najbardziej wymagające jednostki kontrolujące.

Stoimy na straży prawidłowości przestrzegania przepisów prawa związanych z ekologią oraz ochroną środowiska.

Co należy zrobić aby zlecić usługę/etapy realizacji usługi

 1. Kontakt z pracownikiem Działu Marketingu i Sprzedaży – doradztwo w zakresie ustalenia:- ustalenie rzeczywistych potrzeb Klienta,- rodzaju usługi,- celu badania,- sposobu oraz terminu poboru próbki,- ceny usługi,- inne.
 2. Złożenie zlecenia i wniesienie opłaty w Biurze Zarządu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 62 w Lubinie.
 3. Jeżeli wymaga tego usługa – dostarczenie próbek do badań do wskazanego laboratorium.
 4. Przeprowadzenie badań/analiz przez laboratorium.
 5. Wydanie wyników badań w formie sprawozdania.

  O szczegóły dotyczące realizacji usługi zapytaj pod numerami telefonów:885 447 447 – 24h/7  lub 76 746 99 12, 76 746 99 13, 76 746 99 16
  Informacje teleadresowe, zakres usług oraz inne niewymienione wyżej znajdziecie Państwo na stronie http://www.cbj.com.pl/

CBJ wspiera młodych uczestników programu Code For Green

W  Polkowickim Oddziale CBJ sp. z o.o. 1 marca 2019r.  odbyły się warsztaty przeznaczone dla młodzieży zakresu badań i pomiarów emisji, imisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego zorganizowane w związku z realizowanym w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach programem Code For Green©. Code For Green to autorski program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych ukierunkowany na rozwój zawodowy, ale również program, który ma pomóc wzbudzić i ugruntować w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za własne działania wobec środowiska i przyszłych pokoleń. Program wystartował w 2018 roku i obecnie uczestniczy w nim 140 uczniów prowadzonych przez szkolnych koordynatorów przedmiotowych i wspieranych przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program finansowany jest przez fundacje terre des hommes oraz Fundację Pracowników Volkswagena (Volkswagen Belegschaftsstiftung). Pilotaż programu realizowany jest obecnie w 8 szkołach w Polsce. W ramach programu przy zaangażowanych szkołach powstają innowacyjne pracownie w których młodzież prowadzi badania naukowe, rozwija wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska i klimatu, ochroną przyrody, zrównoważonym środowiskowo rolnictwem i turystyką, myśleniem i działaniem projektowym wykorzystując do tego technologię, a zwłaszcza programowanie IT. Niezwykłym elementem wspierającym działanie tego programu jest partnerska współpraca z Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie. Spółka w swoich obiektach zorganizowała profesjonalne warsztaty szkoleniowe.

Nasi goście mieli okazję osobiście zwiedzić część laboratoryjną  gdzie na co dzień wykonywane są analizy i badania wcześniej pobranych prób zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz część tzw. parku maszynowego wyposażonego w sprzęt pomiarowy spełniający światowe standardy. Młodzi adepci obserwowali profesjonalną pracę laboratorium oraz spróbowali własnych sił w wykonywaniu drobnych analiz chemicznych na uprzednio przygotowanych materiałach. Największym zainteresowaniem  cieszyła się część techniczna naszego laboratorium, gdzie pod czujnym okiem profesjonalistów nasi goście mogli zapoznać się z zasadami działania sprzętu oraz wykonać kilka drobnych pomiarów fizycznych w danym pomieszczeniu.

Szacuje się, że w związku z rozwojem technologii zwłaszcza w zakresie ICT(technologie informacyjne i komunikacyjne), nie znamy obecnie 40% zawodów przyszłości. Wiemy też, że zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka kolejno w ciągu kolejnych 30 lat stanowić będą jeden z kluczowych elementów dalszego rozwoju ludzkości. Gros zawodów, a zwłaszcza praktycznych umiejętności będzie powiązanych więc z innowacyjnymi technologiami oraz w zależności od obecnego zaangażowania w ochronę środowiska, albo ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem, albo z działaniami, które zmuszą ludzkość do adaptacji do zmian środowiskowych, nad którymi nie będziemy w stanie mieć kontroli. Edukacja w zakresie technologii i programowania nie odpowiada na współczesne potrzeby i nadchodzące wyzwania w wyniku czego powstał program, który przygotowuje młodych do tego, by dzięki zdobytym umiejętnościom oraz chęci ich dalszego rozwijania w przyszłości mogli rozwiązywać problemy środowiskowe z wykorzystaniem technologii i programowania.

Obecnie CBJ sp. z o.o poszukuje systemowych rozwiązań, które integrowałyby  obszary, które stanowić będą wyzwania przyszłości – środowiskowe, społeczne i technologiczne i jest otwarty na uczestnictwo w tego typu inicjatywach.

 

Panel dyskusyjny „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy(…)”

W Lubinie 21 lutego 2019r. odbył się interdyscyplinarny panel dyskusyjny „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy w świetle nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2018 poz.1286 z dnia 12.06.2018r.- problemy pracodawców i laboratoriów badawczych” pod Honorowym Patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Panel dyskusyjny został zorganizowany w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Podczas sesji poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem pracowników i odpowiedzialnością pracodawcy w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów BHP. W tym seminarium głównie uczestniczyli pracownicy służb BHP min. z Oddziałów i Spółek KGHM Polska Miedź S.A., naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum Centrum Badawczo Rozwojowego, INOVA oraz przedstawiciele Państwowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych z Lubina, Polkowic, Głogowa i Legnicy, a także eksperci z GRUPY VW/Sitech, Chofum, LPWiK, AB FOODS.

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych w Łodzi Ryszard Kosowski jako ekspert przedstawił prezentację dotyczącą występowania czynników szkodliwych i pyłów na stanowiskach pracy oraz  ich najwyższych dopuszczalnych stężeń, których zakres i wartości uległy zmianie w świetle znowelizowanych przepisów. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną i jakże istotną rolę służb BHP w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Zgodnie z aktualnymi wymogami służby BHP są zobowiązane do typowania  czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz do decydowania o szczegółowym zakresie zlecanych do akredytowanych laboratoriów badawczych analiz fizycznych i chemicznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Warto zauważyć, że jako wieloletni doświadczony audytor bardzo wysoko ocenił kompetencje pracowników oraz laboratoriów  CBJ sp. z o.o. w świadczeniu usług w przedmiotowym zakresie zwłaszcza na szybkość reagowania na stale zmieniające się przepisy prawa.

Z kolei Jarosław Murdzek, Główny Inżynier w CBJ, poruszył temat przygotowany wspólnie z Departamentem BHP i Ryzyka Zawodowego w KGHM Polska Miedź S.A., związany z prawidłową interpretacją wyników badań uzyskiwanych miernikami szybkiego odczytu. W interesujący sposób przedstawione zostały zasady oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi normatywami higienicznymi, ustalania częstotliwości pomiarów oraz wykorzystania niepewności pomiarowej.

W toku dyskusji dotyczącej ogólnej wymiany doświadczeń ze strony klientów i laboratoriów CBJ , Główny Inżynier WBJ-1, Alicja Lasota odniosła się do szerokiej oferty świadczonych przez nas usług podkreślając wysokie kompetencje pracowników oraz atrybut w  postaci posiadanego przez spółkę elastycznego zakresu akredytacji, który umożliwia natychmiastowe reagowanie na stale zmieniające się przepisy prawa.

Nasi goście przejawiali zainteresowanie tematyką spotkania a zwłaszcza możliwością wspólnego omówienia poruszanych tematów w otwarty sposób.

Zaproszenie na panel dyskusyjny

Szanowni Państwo

w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) w imieniu Zarządu Centrum Badań Jakości Sp. z  o.o. zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym: „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy w świetle nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2018 poz.1286 z dnia 12.06.2018r.– problemy pracodawców i laboratoriów badawczych”.

Debata pod Honorowym Patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. odbędzie się 21 lutego 2019 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w sali im. Jana Wyżykowskiego (Centrala KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie).

Panel dyskusyjny dedykowany bezpieczeństwu pracownika i odpowiedzialności pracodawcy ma na celu dostarczenie informacji na temat zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz szybkie reagowanie na zmieniające się przepisy prawa m.in. dotyczące sfery prowadzonej przez nas działalności laboratoryjnej (np. wykazu NDS dla pyłów).

Mając na uwadze naszych Klientów oraz wysoki poziom zadowolenia ze świadczonych przez nas usług serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym dyskursie, zwłaszcza pracowników Działów BHP i Ochrony Środowiska.

Plan Panelu dyskusyjnego 21.02.2019r.(pdf)

 

Przedłużenie akredytacji dla CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata.

W październiku 2018 r. odbyła się ponowna ocena CBJ sp. z o.o. przeprowadzona przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), która miała na celu potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w obszarze systemu zarządzania Spółki oraz kompetencji Wydziałów w zakresie wykonywania badań już akredytowanych oraz badań zgłoszonych do rozszerzenia, uaktualnienia i uelastycznienia zakresu akredytacji.

Kompetencje w zakresie spełnienia wymagań akredytacyjnych są corocznie oceniane przez PCA poprzez obserwacje wykonywania, przez pracowników laboratoriów, badań oraz pobierania próbek
w warunkach rzeczywistych. Ponadto weryfikowana jest jakość sprzętu pomiarowego i wyposażenia pomocniczego, w tym zapewnienie spójności pomiarowej a także udział naszych laboratoriów
w badaniach biegłości i zewnętrznych porównaniach międzylaboratoryjnych.

Ocenę prowadziło 8 auditorów PCA, ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach badań, między innymi: odpadów, środowiska pracy, gazów odlotowych, środowiska naturalnego, imisji czy pobierania próbek. Auditorzy PCA podkreślali bardzo dobre funkcjonowanie systemu zarządzania w Spółce, wysokie kompetencje personelu oraz dużą świadomość systemową wszystkich pracowników. Potwierdzili także dostosowanie badań wykonywanych przez CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych, tam gdzie to jest konieczne.

W efekcie auditu oraz działań po ww. ocenie w dniu 8 stycznia 2019 r. PCA podjęło decyzję
o przedłużeniu akredytacji dla CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata, czyli do dnia 12 stycznia 2023r.
Ponadto zatwierdzono nowy zakres akredytacji AB 412. 

Główne zmiany w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412, wydanie 24 z dnia 08.01.2019 r. dotyczą:

 • wdrożenia i akredytowania badań odpadów we wszystkich Wydziałach Spółki – dokonano ponownej walidacji i dostosowano wykonywanie badań do wymagań prawnych oraz wymagań zawartych w dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DAB-11 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów” między innymi wprowadzono do zakresu akredytacji tzw. grupy walidacyjne i rozszerzono zakres elastyczny;
 • wdrożenia i uzyskania akredytacji przez Wydział Badań Jakości „Głogów” dla nowej metody badawczej dotyczącej oznaczania stężenia siarkowodoru metodą spektrometryczną
  w powietrzu ze środowiska pracy;
 • uelastycznienia dużej ilości metod badawczych (wszystkie Wydziały Spółki), wynikającego
  z konieczności szybkiego reagowania na potrzeby klientów w zakresie przede wszystkim zmian w przepisach prawa oraz w normach i/lub procedurach badawczych;
 • uaktualnienia zakresu akredytacji (wszystkie Wydziały Spółki) w obszarach już akredytowanych wynikającego z aktualizacji procedur badawczych, norm, zakresów pomiarowych.

Obecnie Spółka posiada szerokie spektrum akredytowanych metod badawczych w tzw. „elastycznym” zakresie akredytacji. Pozwala to na przedstawianie naszym klientom kompleksowej oferty badań akredytowanych z zakresu badań przemysłowych, środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu, nowe potrzeby klientów oraz zmiany w przepisach prawa. Akredytacja uprawnia do posługiwania się międzynarodowym znakiem ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement). W związku z powyższym możemy się powoływać na status PCA, jako sygnatariusza ILAC MRA a wyniki badań akredytowanych przez PCA są uznawane na całym świecie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym nowym Zakresem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 24 oraz stanowiącymi jego uzupełnienie Listami Badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji poszczególnych Wydziałów Spółki.

Posiadana przez nas akredytacja daje Państwu gwarancję spełnienia wymagań prawnych, zapewnienie wykonywania badań zgodnie z udokumentowanymi i nowoczesnymi procedurami badawczymi oraz przez kompetentny personel z zachowaniem bezstronności i poufności wyników.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI (pdf)

ZAKRES AKREDYTACJI AB 412 (pdf)

WBJ-1 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

WBJ-2 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

WKJ-4 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

 

 

 

 

Konferencja „Przemysł metali nieżelaznych w Polsce – jakość i analityka”

22 listopada 2018r.w Lubinie odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa  „Przemysł Metali Nieżelaznych w Polsce – Jakość i analityka”  pod honorowym patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Była to wspólna inicjatywa Centrum Badan Jakości sp. z o.o. w Lubinie oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń wynikających z wielu lat działalności w Zagłębiu Miedziowym. Uczestnikom stworzono okazję do zapoznania się z innowacyjnymi metodami badawczymi  stosowanymi w procesach kontroli jakości dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.

Naukowcy Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, na czele z profesorem Zbigniewem Śmieszkiem – Dyrektorem Instytutu oraz profesorem Andrzejem Chmielarzem- Dyrektorem ds. Metalurgii, przedstawili kompleksową działalność IMN obejmującą wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniających normy środowiskowe.

Analitycy Centrum Badań Jakości m.in. mgr inż. Joanna Kurek oraz mgr inż. Jarosław Murdzek prezentowali nowoczesne metody badawcze stosowane w Laboratoriach CBJ, służące zapewnieniu należytej jakości na każdym etapie górniczych i hutniczych ciągów technologicznych. Ogólną działalność  Centrum Badan Jakości sp. z o.o. zaprezentowała mgr Anna Kulik.  Wśród prelegentów znaleźli się także wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego- profesor Jakub Kierczak  z  interesującym wystąpieniem związanym z wykorzystaniem żużla hutniczego w przemyśle oraz doktor Bartosz Handke z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z prezentacją na temat zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej w optymalizacji procesów technologicznych.

Doktor Wacław Szetelnicki Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o. w Lubinie wielokrotnie odnosił się w interdyscyplinarnej dyskusji do przykładów dobrych praktyk stosowanych  w kilkudziesięcioletniej historii współpracy CBJ i IMN z przedstawicielami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w szczególności z Hutą Miedzi Legnica i Hutą Miedzi Głogów.

Naukowcy z Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic prezentowali min.  techniki i urządzenia pomiarowe wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w optymalizacji procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym (dr inż. Zofia Mzyk), zastosowanie Certyfikowanych Materiałów Odniesienia wykorzystywane w działalności analitycznej (dr inż. Ewa Szmyd ), wykorzystanie w analityce ponadczasowej metody kupelacyjnej (mgr inż. Magdalena Grzegorczyk). Zaprezentowano również projekty badawcze realizowane z udziałem  Zakładu Chemii Analitycznej IMN i Laboratoriów CBJ (dr inż. Tadeusz Gorewoda)

Ponadto uczestnicy konferencji mieli wyjątkową okazję zaobserwować w praktyce działanie nowocześnie wyposażonego Laboratorium CBJ w Polkowicach :  Pracownię Automatycznego Przygotowywania Próbek oraz Pracownię Mineralogiczną wyposażoną w Elektronowy Mikroskop Skaningowy MLA . Z procesami technologicznymi zachodzącymi w tych pracowniach zapoznała naszych gości mgr Dorota Cała.

Podczas konferencji nasi goście mieli okazję do wielu rozmów biznesowych, które w przyszłości mogą stać się impulsem do stworzenia nowoczesnych projektów związanych z innowacyjnością przemysłu górniczego-hutniczego w Polsce.