CBJ wspiera młodych uczestników programu Code For Green

W  Polkowickim Oddziale CBJ sp. z o.o. 1 marca 2019r.  odbyły się warsztaty przeznaczone dla młodzieży zakresu badań i pomiarów emisji, imisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego zorganizowane w związku z realizowanym w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach programem Code For Green©. Code For Green to autorski program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych ukierunkowany na rozwój zawodowy, ale również program, który ma pomóc wzbudzić i ugruntować w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za własne działania wobec środowiska i przyszłych pokoleń. Program wystartował w 2018 roku i obecnie uczestniczy w nim 140 uczniów prowadzonych przez szkolnych koordynatorów przedmiotowych i wspieranych przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program finansowany jest przez fundacje terre des hommes oraz Fundację Pracowników Volkswagena (Volkswagen Belegschaftsstiftung). Pilotaż programu realizowany jest obecnie w 8 szkołach w Polsce. W ramach programu przy zaangażowanych szkołach powstają innowacyjne pracownie w których młodzież prowadzi badania naukowe, rozwija wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska i klimatu, ochroną przyrody, zrównoważonym środowiskowo rolnictwem i turystyką, myśleniem i działaniem projektowym wykorzystując do tego technologię, a zwłaszcza programowanie IT. Niezwykłym elementem wspierającym działanie tego programu jest partnerska współpraca z Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie. Spółka w swoich obiektach zorganizowała profesjonalne warsztaty szkoleniowe.

Nasi goście mieli okazję osobiście zwiedzić część laboratoryjną  gdzie na co dzień wykonywane są analizy i badania wcześniej pobranych prób zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz część tzw. parku maszynowego wyposażonego w sprzęt pomiarowy spełniający światowe standardy. Młodzi adepci obserwowali profesjonalną pracę laboratorium oraz spróbowali własnych sił w wykonywaniu drobnych analiz chemicznych na uprzednio przygotowanych materiałach. Największym zainteresowaniem  cieszyła się część techniczna naszego laboratorium, gdzie pod czujnym okiem profesjonalistów nasi goście mogli zapoznać się z zasadami działania sprzętu oraz wykonać kilka drobnych pomiarów fizycznych w danym pomieszczeniu.

Szacuje się, że w związku z rozwojem technologii zwłaszcza w zakresie ICT(technologie informacyjne i komunikacyjne), nie znamy obecnie 40% zawodów przyszłości. Wiemy też, że zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka kolejno w ciągu kolejnych 30 lat stanowić będą jeden z kluczowych elementów dalszego rozwoju ludzkości. Gros zawodów, a zwłaszcza praktycznych umiejętności będzie powiązanych więc z innowacyjnymi technologiami oraz w zależności od obecnego zaangażowania w ochronę środowiska, albo ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem, albo z działaniami, które zmuszą ludzkość do adaptacji do zmian środowiskowych, nad którymi nie będziemy w stanie mieć kontroli. Edukacja w zakresie technologii i programowania nie odpowiada na współczesne potrzeby i nadchodzące wyzwania w wyniku czego powstał program, który przygotowuje młodych do tego, by dzięki zdobytym umiejętnościom oraz chęci ich dalszego rozwijania w przyszłości mogli rozwiązywać problemy środowiskowe z wykorzystaniem technologii i programowania.

Obecnie CBJ sp. z o.o poszukuje systemowych rozwiązań, które integrowałyby  obszary, które stanowić będą wyzwania przyszłości – środowiskowe, społeczne i technologiczne i jest otwarty na uczestnictwo w tego typu inicjatywach.