Dekra Certyfikation Sp. z o.o. potwierdziła spełnienie przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015

W ubiegłym miesiącu w naszej Spółce odbył się audit recertyfikujący przeprowadzony przez auditorów firmy DEKRA Certifikation Sp. z o.o. z Wrocławia

Dotyczył on oceny spełnienia przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015 oraz weryfikował skuteczność działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Auditorzy bardzo wysoko ocenili kompetencje pracowników oraz system zarządzania funkcjonujący w naszej organizacji stwierdzając, że charakteryzuje się on wysokim stopniem dojrzałości we wszystkich obszarach firmy. Wdrożone i stosowane podejście procesowe oparte na mierzalnych celach oraz na zarządzaniu ryzykiem potwierdza w pełni spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015. Jako mocne strony wymieniono między innymi ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie doskonalenia systemu zarządzania oraz poprawy funkcjonowania procesów.

W dniu 04.06.2018 r. otrzymaliśmy nowy certyfikat ISO 9001:2015.
Certyfikowany system zarządzania jakością CBJ sp. z o.o. obejmuje usługi w zakresie pobierania próbek, badań i pomiarów: środowiska naturalnego, środowiska pracy, produktów spożywczych i procesów technologicznych.

W związku w powyższym, Zarząd CBJ sp. z o.o. dziękuje wszystkim pracownikom Spółki, którzy przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu zarządzania jakością, za zaangażowanie, sumienność i duży nakład pracy w jego doskonalenie.