Porównania międzylaboratoryjne / Inter-laboratory comparison / Mежлабораторные сличения

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału porównaniach międzylaboratoryjnych ILC zgodnie z ISO/IEC 17043.
Center of Quality Testing Ltd. invites you to participate in inter-laboratory comparisons ILC according to ISO/IEC 17043.
Центр Исследования Качества к с о.о. приглашает к участию межлабораторного сличения ILC в соответствии с ISO/IEC 17043.

W ramach oferowanych programów ILC, laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje uczestnicząc w następujących programach:
As part of the offered programs ILC, laboratories operating in the area of natural environment and industry have the opportunity to test their competences by participating in the following programs:
В рамках предлагаемых программ ILC, лаборатории работающие в области окружающей среды и промышленности имеют возможность проверить свои компетенции, принимая участиев следующих программах:

PROGRAM EMISJA-METALE / THE EMISSION-METALS PROGRAM / ПРОГРАММА ЭМИССИЯ-МЕТАЛЛЫ

ZAKRES / RANGE / СПЕКТР

 • oznaczania zawartości Cd, Cr, Cu, Ni, Zn i V w próbkach pyłu emisyjnego pobranego z działających instalacji przemysłowych,
  determination of Cd, Cr, Cu, Ni, Zn and V content in emission dust samples taken from industrial installations,
  определение содержания Cd, Cr, Cu, Ni, Zn и V в образцах пыли эмиссионной, взятой с действующих промышленных предприятий.

WARUNKI UCZESTNICTWA / CONDITIONS OF PARTICIPATION / УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 • przesłanie do Koordynatora wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia udziału w terminie podanym w harmonogramie (pkt. 4 Programu Porównań Międzylaboratoryjnych),
  submitting to the Coordinator the completed and signed Participation Application Form within the time specified in the schedule (item 4 of the Interlaboratory Comparisons Program),
  прислание к Координатору заполненную и подписанную Карту заявки на участие в срок указанный в расписании (п. 4 Программа Межлабораторных сличений),
 • koszt uczestnictwa w badaniach wynosi 400,00 zł netto za próbkę,
  the cost of participation in research is USD 106.00 net per sample,
  стоимость участия в исследовании, составляет 106,00 долларов США нетто за образец

DOKUMENTY DO POBRANIA / DOCUMENTS TO DOWNLOAD / ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Program Porównań (pdf, 511kB), Comparison program (pdf, 470kB), Программа сравнения (pdf, 478kB),
Karta zgłoszenia udziału (pdf, 369kB), Application form (pdf, 180kB), Карта заявки на участие (pdf, 335kB),
Arkusz wyników (pdf, 159kB), Results sheet (pdf, 101kB), Таблица результатов (pdf, 248kB)

PROGRAM KONCENTRAT MIEDZI / COPPER CONCENTRATE PROGRAM / ПРОГРАММА КОНЦЕНТРАТ МЕДИ

ZAKRES / RANGE / СПЕКТР

 • oznaczania Cu i Ag w koncentracie miedzi,
  determination of Cu and Ag in copper concentrate,
  определение Cu и Ag в концентрате меди,

WARUNKI UCZESTNICTWA / CONDITIONS OF PARTICIPATION / УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 • przesłanie do Koordynatora wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia udziału w terminie podanym w Harmonogramie (pkt. 4 Programu Porównań Międzylaboratoryjnych),
  submitting to the Coordinator the completed and signed Participation Application Form within the time specified in the Schedule (item 4 of the Interlaboratory Comparisons Program),
  прислание к Координатору заполненную и подписанную Карту заявки на участие в срок указанный в расписании (п. 4 Программа Межлабораторных сличений),
 • koszt uczestnictwa w badaniach wynosi 680,00 zł netto za próbkę,
  the cost of participation in research is USD 180 net per sample,
  cтоимость участия в исследованиях составляет 180,00 долларов США нетто за образец.

DOKUMENTY DO POBRANIA / DOCUMENTS TO DOWNLOAD / ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Program Porównań (pdf, 510kB), Comparison program (pdf, 467kB), Программа сравнения (pdf, 470kB),
Karta zgłoszenia udziału (pdf, 367kB), Application form (pdf, 180kB), Карта заявки на участие (pdf, 368kB),
Arkusz wyników (pdf, 157kB), Results sheet (pdf, 100kB), Таблица результатов (pdf, 160kB)

KOORDYNATORZY ILC / COORDINATORS ILC / КООРДИНАТОРЫ ILC

Aneta Salata

e-mail: a.salata@cbj.kghm.pl