Laboratorium CBJ z urzędowymi badaniami mikrobiologicznymi

Laboratorium CBJ sp. z o.o. zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. od wielu lat posiada nowoczesne, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium mikrobiologiczne istniejące w ramach Wydziału Kontroli Jakości WKJ-4 Rejon Lubin.

Dysponując potencjałem i możliwościami aktywnie reagujemy nie tylko na zmieniające się wymagania przepisów prawa, ale przede wszystkim na oczekiwania naszych Klientów. Uzyskując pozytywną opinię krajowego laboratorium referencyjnego wchodzącego w skład Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zwrócono się z wnioskiem do Głównego Lekarza Weterynarii o zatwierdzenie wykonywanych badań na rzecz i potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.

Główny Lekarz Weterynarii decyzją z 24 stycznia 2022 r. zatwierdził Laboratorium CBJ sp. z o.o.  do wykonywania urzędowych badań mikrobiologicznych w żywności (w tym w półtuszach zwierząt rzeźnych i tuszkach drobiu) oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością m.in. w zakresie: Listeria monocytogenes; wykrywania obecności i identyfikacji Salmonella spp. oraz Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium; oznaczania liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli i Enterobacteriaceae w żywności oraz w próbkach środowiskowych, a także drobnoustrojów np. gronkowców koagulazododatnich, Campylobacter spp. i in.

Warto wskazać, że  system laboratoriów urzędowych został utworzony, aby zapewnić jednolity sposób przeprowadzania badań laboratoryjnych dla celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Należy dodać, że wszystkie laboratoria urzędowe posiadają certyfikaty akredytacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Pełny zakres akredytowanych obszarów działalności CBJ sp. z o.o. znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412, na stronie internetowej www.cbj.com.pl oraz na stronie PCA www.pca.gov.pl.

Więcej szczegółów o laboratoriach CBJ : www.cbj.com.pl