Praktyki w CBJ

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako „odpowiedzialny pracodawca”, na co dzień współpracuje z uczelniami i szkołami średnimi w Polsce i zagranicą poprzez wspieranie i umożliwianie odbywania praktyk.  Praktyki stanowią metodę nauczania ukierunkowaną na doskonalenie kompetencji absolwentów studiów wyższych i uczniów, która umożliwia powiązanie zagadnień teoretycznych z problemami życia zawodowego, pozwala nabyć doświadczenie i przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

W 2019 roku w Spółce z takiej możliwości skorzystało już 21 studentów oraz 2 uczniów szkoły średniej. Byli to studenci Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
i Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego. Studenci odbywający praktyki zawodowe w CBJ sp. z o.o. reprezentują głównie kierunki studiów związane przede wszystkim z działalnością Spółki, czyli: inżynieria chemiczna, biologia, metalurgia, analityka chemiczna, ale również administracja, zarządzanie i ekonomia.

CBJ sp. z o.o. umożliwiło również odbycie praktyki studentom uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+. W naszej Spółce w ubiegłych latach skorzystali z takiej możliwości studenci m.in. z Hiszpanii. W bieżącym roku w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, Spółka umożliwiła odbycie dwumiesięcznej praktyki w Dziale Umów i w Dziale Organizacyjnym studentowi Wyższej Uczelni z Mersin University z Turcji.
W ramach praktyki student zapoznał się z najważniejszymi informacjami na temat Spółki, podstawowym  profilem jej  działalności oraz z zasadami zawierania międzynarodowych umów dotyczących m.in. świadczonych usług laboratoryjnych, czy też procesów zakupu urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoriów. Porównując charakter studiów w Turcji i Polsce Anil Dolgun stwierdził: „nie dostrzegam większych różnic, niemniej jednak w Polsce kładzie się większy nacisk na przestrzeganie ustalonych zasad i reguł” – dodając że „praktyki studenckie pozwalają także na poznawanie kultury oraz zwyczajów danego kraju”. Podczas pobytu w Polsce naszemu praktykantowi udało się pojechać w Tatry, odwiedzić również: Warszawę, Kraków, Poznań i Trójmiasto, a także spróbować polskiej kuchni (do tej pory najbardziej smakowały mu pierogi ruskie).

CBJ sp. z o.o. umożliwiając odbycie praktyk, daje studentom uczelni wyższych i uczniom szkół średnich okazję do poznania charakteru przyszłej pracy, podjęcia właściwej decyzji przy wyborze zawodu, a dla Spółki jest to szansa na przygotowanie potencjalnych pracowników do realizacji przyszłych zadań.  Z drugiej jednak strony odpowiednio przygotowana współpraca w obszarze praktyk między uczelniami i przyszłymi pracodawcami może przyczynić się również do wzmocnienia zaplecza obszaru badawczo-rozwojowego zarówno uczelni, jak i szeroko pojmowanego środowiska społecznego, w tym w szczególności pracodawców.

fot. archiwum CBJ