Przedłużenie akredytacji dla CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata.

W październiku 2018 r. odbyła się ponowna ocena CBJ sp. z o.o. przeprowadzona przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), która miała na celu potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w obszarze systemu zarządzania Spółki oraz kompetencji Wydziałów w zakresie wykonywania badań już akredytowanych oraz badań zgłoszonych do rozszerzenia, uaktualnienia i uelastycznienia zakresu akredytacji.

Kompetencje w zakresie spełnienia wymagań akredytacyjnych są corocznie oceniane przez PCA poprzez obserwacje wykonywania, przez pracowników laboratoriów, badań oraz pobierania próbek
w warunkach rzeczywistych. Ponadto weryfikowana jest jakość sprzętu pomiarowego i wyposażenia pomocniczego, w tym zapewnienie spójności pomiarowej a także udział naszych laboratoriów
w badaniach biegłości i zewnętrznych porównaniach międzylaboratoryjnych.

Ocenę prowadziło 8 auditorów PCA, ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach badań, między innymi: odpadów, środowiska pracy, gazów odlotowych, środowiska naturalnego, imisji czy pobierania próbek. Auditorzy PCA podkreślali bardzo dobre funkcjonowanie systemu zarządzania w Spółce, wysokie kompetencje personelu oraz dużą świadomość systemową wszystkich pracowników. Potwierdzili także dostosowanie badań wykonywanych przez CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych, tam gdzie to jest konieczne.

W efekcie auditu oraz działań po ww. ocenie w dniu 8 stycznia 2019 r. PCA podjęło decyzję
o przedłużeniu akredytacji dla CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata, czyli do dnia 12 stycznia 2023r.
Ponadto zatwierdzono nowy zakres akredytacji AB 412. 

Główne zmiany w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412, wydanie 24 z dnia 08.01.2019 r. dotyczą:

  • wdrożenia i akredytowania badań odpadów we wszystkich Wydziałach Spółki – dokonano ponownej walidacji i dostosowano wykonywanie badań do wymagań prawnych oraz wymagań zawartych w dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DAB-11 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów” między innymi wprowadzono do zakresu akredytacji tzw. grupy walidacyjne i rozszerzono zakres elastyczny;
  • wdrożenia i uzyskania akredytacji przez Wydział Badań Jakości „Głogów” dla nowej metody badawczej dotyczącej oznaczania stężenia siarkowodoru metodą spektrometryczną
    w powietrzu ze środowiska pracy;
  • uelastycznienia dużej ilości metod badawczych (wszystkie Wydziały Spółki), wynikającego
    z konieczności szybkiego reagowania na potrzeby klientów w zakresie przede wszystkim zmian w przepisach prawa oraz w normach i/lub procedurach badawczych;
  • uaktualnienia zakresu akredytacji (wszystkie Wydziały Spółki) w obszarach już akredytowanych wynikającego z aktualizacji procedur badawczych, norm, zakresów pomiarowych.

Obecnie Spółka posiada szerokie spektrum akredytowanych metod badawczych w tzw. „elastycznym” zakresie akredytacji. Pozwala to na przedstawianie naszym klientom kompleksowej oferty badań akredytowanych z zakresu badań przemysłowych, środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu, nowe potrzeby klientów oraz zmiany w przepisach prawa. Akredytacja uprawnia do posługiwania się międzynarodowym znakiem ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement). W związku z powyższym możemy się powoływać na status PCA, jako sygnatariusza ILAC MRA a wyniki badań akredytowanych przez PCA są uznawane na całym świecie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym nowym Zakresem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 24 oraz stanowiącymi jego uzupełnienie Listami Badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji poszczególnych Wydziałów Spółki.

Posiadana przez nas akredytacja daje Państwu gwarancję spełnienia wymagań prawnych, zapewnienie wykonywania badań zgodnie z udokumentowanymi i nowoczesnymi procedurami badawczymi oraz przez kompetentny personel z zachowaniem bezstronności i poufności wyników.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI (pdf)

ZAKRES AKREDYTACJI AB 412 (pdf)

WBJ-1 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

WBJ-2 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

WKJ-4 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)