Sprzedaż samochodu

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 62, informuje o sprzedaży samochodu Renault Grand Scenic II 1.9 dCi MR’04

  1. Opis pojazdu znajdującego się w ewidencji Centrum Badań Jakości sp. z o.o. Wydział Kontroli Jakości WKJ-4 rejon Polkowice:

  1. Renault Grand Scenic II 1.9 dCi MR’04 Luxe Privilege o nr VIN VF1JMJ4N636558688, rok produkcji 2007, nr inwentarzowy 74200005721.
  2. Zestawienie wyposażenia oraz stanu technicznego pojazdu znajduje się w załączniku nr 1 do informacji o sprzedaży.

Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 661 912 524. Samochód zaparkowany przy ul. Kopalniana 1A, 59-101 Polkowice.

  1. Cena wywoławcza samochodu wynosi:

Samochód osobowy Grand Scenic II 1.9 dCi MR’04 Luxe Privilego o nr rejestracyjnym DLU 16KE – 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy stawce podatku 23% VAT.

  1. Informacja o przetargu:

 1.  Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 29.12.2021 r. o godz. 11.00 w Lubinie,
      ul. M. Skłodowskiej – Curie 62, (Dział Inwestycji i Remontów).

2.  Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych   negocjacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert.
O terminie negocjacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.  Zainteresowanych zakupem samochodu prosimy o składanie ofert wyłącznie na załączonym  formularzu (załącznik nr 2 do informacji o sprzedaży), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,
z podaniem nazwy i adresu Oferenta na adres: Centrum Badań Jakości sp. z o.o., 59-301 Lubin,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 62 – Dział Inwestycji i Remontów z dopiskiem „OFERTA dotyczy sprzedaży samochodu marki Renault  – przetarg pisemny, nieograniczony, nie otwierać,  skierować do Działu Inwestycji i Remontów” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2021 r. do godziny 11:00 (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu).

Do oferty należy załączyć:

Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do informacji o sprzedaży)

Oświadczenie Kupującego (załącznik nr 3 do informacji o sprzedaży) i/lub

Protokół z oględzin samochodu (załącznik nr 4 do informacji o sprzedaży – należy załączyć
w przypadku gdy oględziny się odbędą).

  • O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany w ofercie adres e-mail.
  • Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.
  • Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
  • Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.  

  1. Informacje dodatkowe Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte. Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wszelkie informacje dotyczące składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 746 9957, kom. 669 500 530.

Załącznik nr 1 do informacji o sprzedaży

Załącznik nr 2 do informacji o sprzedaży

Załącznik nr 3 do informacji o sprzedaży

Załącznik nr 4 do informacji o sprzedaży