20 lat akredytacji Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

Od utworzenia Centrum Badań Jakości jednym z celów strategicznych Spółki było uzyskanie przez laboratoria akredytacji na wykonywanie usług badań i pobierania próbek, przede wszystkim w obszarach regulowanych prawnie a także w obszarach ważnych dla naszego kluczowego Klienta KGHM Polska Miedź S.A.
Pierwszą akredytację otrzymaliśmy już 13 stycznia 2003 r. i obejmowała ona 16 metod badawczych.
W dalszych latach rozszerzaliśmy zakres akredytowanych metod badawczych oraz wdrożyliśmy zasady zarządzania tzw. „elastycznym zakresem akredytacji”.


W okresie 26 lat funkcjonowania CBJ sp. z o.o. staliśmy się jednym z największych, akredytowanych laboratoriów badawczych w Polsce, posiadających kadrę ekspertów w dziedzinach badań/ pomiarów pobierania próbek oraz nowoczesne, światowej klasy wyposażenie.


Laboratoria CBJ sp. z o.o. posiadają bardzo szeroki zakres akredytowanych badań i pomiarów, łącznie z pobieraniem próbek. W ofercie dla klientów znajdują się badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz pobieranie próbek różnorodnych obiektów między innymi materiałów przemysłu miedziowego w tym koncentratu miedzi, wody, ścieków, gleby, osadów, odpadów, gazów odlotowych, powietrza, żywności. Wykonujemy akredytowane badania dotyczące inżynierii środowiska między innymi pomiary hałasu, drgań, oświetlenia, mikroklimatu, pola elektromagnetycznego, nielaserowego promieniowania optycznego.
Wciąż rozszerzamy zakres akredytowanej działalności między innymi w ubiegłym roku laboratorium Wydziału Kontroli Jakości WKJ-4 w Lubinie wdrożyło oraz poddało akredytacji, jako pierwsze laboratorium w Polsce, metodę badania stężenia spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny w powietrzu i próbkach powietrza pobranych na filtry w środowisku pracy metodą termo-optyczną z detekcją FID.

– Opracowanie i akredytowanie badań węgla elementarnego w środowisku pracy było możliwe dzięki współpracy CBJ sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej i jest jednym z elementów wdrażania nowoczesnych metod monitorowania środowiska pracy na stanowiskach zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych w KGHM – stwierdził Artur Perliński – Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o.

Spółka posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 29 z dnia 16.12.2022 r., będący załącznikiem do certyfikatu, zawiera ponad 5000 metod badawczych w tym 94 % w zakresie elastycznym.

– Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za wieloletnie zaangażowanie w proces utrzymywania i rozszerzania zakresu akredytacji w CBJ sp. z o.o. Pozytywne wyniki audytu akredytacyjnego kolejny raz potwierdziły mocne strony funkcjonującego w CBJ sp. z o.o. systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Uzyskaliśmy także rekomendację do przedłużenia akredytacji na kolejny, 6 cykl, który będzie trwał do 12.01.2027 r. – powiedziała Katarzyna Rajczakowska – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania CBJ sp. z o.o.

Zarząd CBJ sp. z o.o. dziękuje wszystkim pracownikom Spółki za bardzo dobre wyniki audytu akredytacyjnego Polskiego Centrum Akredytacji i życzy kolejnych 20 lat pozytywnych ocen oraz doskonalenia systemu zarządzania Spółki i rozwoju nowoczesnych metod badawczych.