MISJA I POLITYKA ZSZ

Misja CBJ sp. z o.o.:

Zapewniamy wysoką jakość procesów biznesowych naszych klientów.

P O L I T Y K A  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA CBJ SP. Z O.O.

Polityką CBJ sp. z o.o. jest utrzymywanie jakości usług na poziomie trudno osiągalnym dla naszych konkurentów i zapewniającym rozwój Spółki. Naszym celem jest zadowolenie Klientów ze świadczonych usług, zaspokojenie ich wymagań i oczekiwań a także zagwarantowanie
kompleksowej obsługi i bezpieczeństwa procesów biznesowych poprzez wykonywanie usług badawczych i eksperckich. Wykonywanie usług odbywa się przy zapewnieniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz z troską o środowisko naturalne. Realizację powyższych zadań umożliwia funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 27001.

Zarząd Spółki zapewnia zasoby i narzędzia niezbędne do jego utrzymywania, monitorowania i ciągłego doskonalenia.

Stałym elementem strategii CBJ sp. z o.o. jest utrzymanie spójności i ciągłości działania Spółki oraz optymalizacja procesów biznesowych przy zachowaniu bezstronności, poufności, integralności i zasad bezpieczeństwa informacji.

Kwalifikacje i kompetencje personelu, stosowane metody badań, a także posiadane wyposażenie i infrastruktura pozwalają na osiąganie wysokiej jakości usług.

Główne cele/zasady funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania to:

  1. Wykonywanie badań/ pobieranie próbek w oparciu o dobrą praktykę profesjonalną, zgodnie z udokumentowanymi metodami i wymaganiami Klientów oraz zasadami wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  2. Spełnienie wymagań przepisów prawnych, wymagań jednostki akredytującej i certyfikującej oraz innych wymagań dotyczących Spółki.
  3. Wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doskonalenie metod badawczych i obsługi Klientów.
  4. Wdrażanie nowych metod badawczych oraz dążenie do uzyskiwania akredytacji w tzw. „elastycznym” zakresie.
  5. Świadome przestrzeganie zasad ustanowionego systemu zarządzania na każdym stanowisku oraz ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
  6. Ciągła identyfikacja i ocena zagrożeń oraz zarządzanie ryzykiem.
  7. Stosowanie zasady adekwatności i proporcjonalności zabezpieczeń w oparciu o analizę wpływu, analizę ryzyka i doskonalenie na bazie doświadczenia.
  8. Stała poprawa stanu i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym przy udziale wszystkich pracowników.
  9. Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cele strategiczne Spółki oraz wynikające z nich cele operacyjne są mierzalne i spójne z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pracownicy CBJ sp. z o.o. znają oraz stosują Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zasady zawarte w dokumentach systemowych, a Kierownictwo Spółki deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka oraz wynikające z niej cele były realizowane.

JAKOŚĆ  i  BEZPIECZEŃSTWO  POWSTAJĄ  POPRZEZ  SPEŁNIANIE  ZOBOWIĄZAŃ

                                                                                                ZARZĄD CBJ sp. z o.o.

Lubin, dnia 21 lutego 2024 r.