Misja i wizja, polityka ZSZ

Misja CBJ sp. z o.o.:

Zapewniamy wysoką jakość procesów biznesowych naszych klientów.

Wizja CBJ sp. z o.o.:

Wiodący dostawca usług badawczych i eksperckich, gwarantujący kompleksową obsługę i bezpieczeństwo działalności Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych klientów na rynku globalnym.

P O L I T Y K A  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA CBJ SP. Z O.O.

Polityką CBJ sp. z o.o. jest utrzymywanie jakości usług na poziomie trudno osiągalnym dla naszych konkurentów, zapewniającym istnienie i rozwój Spółki. Naszym celem jest zadowolenie Klienta ze świadczonych usług, zaspokojenie jego wymagań i oczekiwań. Wykonywanie usług odbywa się przy zapewnieniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz z troską o środowisko naturalne. Realizację powyższych zadań umożliwia funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-N-18001/OHSAS 18001.                                                                           

Zarząd Spółki zapewnia zasoby i środki na wdrożenie oraz utrzymywanie tego systemu. Stałym elementem strategii CBJ sp. z o.o. jest ukierunkowanie systemu na oczekiwania zewnętrznych i wewnętrznych Klientów Spółki, utrzymanie ciągłości działania oraz optymalizacja procesów biznesowych przy zachowaniu poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji. Kwalifikacje i kompetencje personelu, stosowane metody badań, a także posiadane wyposażenie techniczne oraz infrastruktura pozwalają na osiąganie wysokiej jakości usług.

Do głównych zadań w zakresie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy:

 1. Prowadzenie badań w sposób efektywny, w oparciu o dobrą praktykę profesjonalną, zgodnie z udokumentowanymi metodami i wymaganiami Klienta oraz zasadami wdrożonego systemu zarządzania.
 2. Wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doskonalenie metod badań i obsługi Klienta.
 3. Wdrażanie nowych metod badawczych.
 4. Dążenie do uzyskiwania akredytacji w tzw. „elastycznym” zakresie.
 5. Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
 6. Spełnienie wymagań przepisów prawnych, jednostki akredytującej i certyfikującej oraz innych wymagań dotyczących Spółki.
 7. Stała poprawa stanu i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym przy udziale wszystkich pracowników.
 8. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez jego monitorowanie i minimalizowanie emisji zanieczyszczeń, zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów i zużycia zasobów naturalnych.
 9. Stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.
 10. Świadome przestrzeganie zasad ustanowionego systemu zarządzania na każdym stanowisku.
 11. Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cele strategiczne Spółki oraz wynikające z nich cele operacyjne są mierzalne i spójne z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pracownicy CBJ sp. z o.o. znają oraz stosują Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zasady zawarte w dokumentach systemowych, a Kierownictwo Spółki deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka oraz wynikające z niej cele były realizowane.

JAKOŚĆ  i  BEZPIECZEŃSTWO  POWSTAJĄ  POPRZEZ  SPEŁNIANIE  ZOBOWIĄZAŃ

PREZES ZARZĄDU CBJ sp. z o.o.

MARIUSZ   NOSAL