Akredytacja i system zarządzania

AKREDYTACJA LABORATORIÓW SPÓŁKI

Od stycznia 2003 r. posiadamy akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Przez lata rozszerzaliśmy zakres metod akredytowanych i obecnie posiadamy bardzo szeroką ofertę akredytowanych metod badawczych, która jest zawarta w Zakresie Akredytacji nr AB 412.

Ponadto od roku 2010 posiadamy elastyczny zakres akredytacji co pozwala nam na przedstawianie Klientom kompleksowej oferty badań oraz szybkie reagowanie na ich potrzeby, szczególnie w obszarach regulowanych prawnie. 

Zakres Akredytacji Nr AB 412 obejmuje usługi w zakresie:

badań fizyko-chemicznych: 

 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,  
 • paliw stałych, odpadów, gazów odlotowych, próbek z imisji,
 • środowiska pracy, 
 • środowiska naturalnego w tym: wód, ścieków, gleb, szlamów, osadów ściekowych;

badań dotyczących inżynierii środowiska:

 • drgania, oświetlenie, mikroklimat,
 • pole elektromagnetyczne,
 • hałas w środowisku pracy i ogólnym,
 • nielaserowe promieniowanie optyczne;

badań mikrobiologicznych:

 • żywności,
 • wód;

oraz pobierania próbek:

 • środowiskowych,
 • koncentratu miedzi,
 • powietrza,
 • gazów odlotowych.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CBJ sp. z o.o. od roku 1999 posiada certyfikowany system zarządzania jakością. Obecnie spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji obejmuje:

Usługi w zakresie pobierania próbek, badań i pomiarów środowiska naturalnego, środowiska pracy, produktów spożywczych i procesów technologicznych. 

Ponadto w Spółce wdrożyliśmy elementy systemu zarządzania:

 • bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-ISO 45001;
 • środowiskowego – PN-EN ISO 14001;
 • bezpieczeństwem informacji – PN-EN ISO/IEC 27001.