Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. w Lubinie prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

 Działalność wykonywana jest na podstawie decyzji zezwalających Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Jednostka prowadzi systematyczną ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii środowiskowej. W ciągu minionych 12 miesięcy (od 31.10.2022r. do 31.10.2023r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu oraz osób postronnych.

Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące zgodnie z Ustawą Prawo atomowe:
– pracownicy: 20 mSv/rok
– ogół ludności: 1 mSv/rok.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek środowiskowych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowanie jonizującego.