BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego obejmują:

  • pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,
  • kompleksowe analizy wód, ścieków i osadów ściekowych,
  • analizy fizyko-chemiczne (m.in.:oznaczanie metali, substancji organicznych
    i nieorganicznych),
  • o analizy mikrobiologiczne (oznaczanie bakterii, drożdży, pleśni),
  • monitoring składowisk odpadów komunalnych,
  • analizy gleb.