DEKRA Certification Sp. z o.o. potwierdziła spełnienie przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015.

W maju 2024 r. w Centrum Badań Jakości sp. z o.o. odbył się audit recertyfikujący przeprowadzony przez auditorów firmy DEKRA Certification Sp. z o.o. Dotyczył on oceny spełnienia przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015 oraz weryfikował skuteczność działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
W trakcie oceny nie zidentyfikowano niezgodności, a auditorzy DEKRY zwrócili uwagę na szereg mocnych stron naszej Spółki w tym między innymi:

  • System Zarządzania Jakością funkcjonuje na wysokim poziomie, jest ciągle doskonalony i rozwijany.
  • Sposób udokumentowania przebiegu procesów zapewnia identyfikowalność świadczonych usług.
  • Ciekawa analiza ryzyk i szans.
  • Sposób nadzorowania wymagań prawnych dotyczących usług laboratoryjnych oraz stosowanych z tymi usługami norm.
  • Sposób nadzorowania wyposażenia do kontroli i pomiarów oraz sposób dokumentowania tych działań.
  • Organizacja dokładnie analizuje uwagi klientów zawarte w ankietach i wdraża działania w ceku doskonalenia swoich usług.

W  wyniku oceny w dniu 11 czerwca 2024 r. otrzymaliśmy nowy Certyfikat systemu zarządzania jakością
w zakresie normy ISO 9001:2015 potwierdzający prawidłowe wdrożenie wymagań, skuteczność
i doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania. Certyfikacja obejmuje usługi w zakresie pobierania próbek, badań i pomiarów: środowiska naturalnego, środowiska pracy, produktów spożywczych i procesów technologicznych. 

W związku w powyższym, Zarząd CBJ sp. z o.o. dziękuje wszystkim pracownikom Spółki, którzy przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu zarządzania jakością, za zaangażowanie, sumienność i duży nakład pracy w jego doskonalenie.