CBJ jako pierwsze laboratorium w Polsce oznacza węgiel elementarny w spalinach silnika Diesla

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie spełnia wszystkie wymagania prawne w zakresie oznaczania czynnika rakotwórczego jakim są spaliny silników Diesla. W dniu 16.12.2022 r. laboratoria Spółki uzyskały akredytację w obszarze pobierania próbek oraz badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny (EC) metodą termiczno-optyczną z detekcją FID.
Podczas prac wdrożeniowych metody pobierania i oznaczania węgla elementarnego w środowisku pracy specjaliści z Centrum Badań Jakości sp. z o. o. współpracowali z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie (CIOP-PIB) oraz Politechniką Wrocławską.


Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U z 2021 r., poz.325), zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wprowadza nowe podejście do wyrażania narażenia na spaliny emitowane z silników Diesla. Od dnia 20.02.2023 r. ma ono być mierzone jako zawartość węgla elementarnego w spalinach silnika Diesla z najwyższym dopuszczalnym stężeniem ustalonym na 0,05 mg/m3. Jednocześnie spaliny silnika Diesla zostały zakwalifikowane jako czynnik rakotwórczy, co generuje obowiązek przedstawiania sprawozdania o czynnikach rakotwórczych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.


Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako pierwsze laboratorium w Polsce spełniło wymagania prawne w zakresie badań ww. czynnika rakotwórczego, w tym wymagania akredytacyjne, które gwarantują bezstronność i poufność w zakresie wszystkich informacji dotyczących realizacji działalności dotyczącej badań środowiska pracy. Mamy nadzieję, że staniemy się Państwa partnerem w zakresie badań narażenia pracowników na spaliny emitowane z silników Diesla.
Pełna oferta badań, pomiarów, pobierania próbek świadczonych przez laboratoria CBJ sp. z. o.o. znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 na stronie internetowej www.cbj.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do kontaktu z naszymi specjalistami!


tel. +48 76 746 99 00
tel. +48 76 748 04 92
tel. +48 76 748 04 94
tel. +48 697 673 697 (w przypadku pobierania próbek we własnym zakresie)
e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl