Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Badań Jakości sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Rada Nadzorcza Spółki CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie”, w terminie do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 12.00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniać inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
  a) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym zasad komunikacji
  i współpracy w ramach grupy kapitałowej,
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
  c) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
  d) wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
  e) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,
  f) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
  a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 lit. a),
  b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z ust. 1 lit. b),
  c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z ust. 1 lit. c),
  d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 lit. d),
  e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f) aktualne zaświadczenie o niekaralności, wydane co najmniej na dwa miesiące przed datą złożenia kandydatury w niniejszym postępowaniu (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
 5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 i pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  a) list motywacyjny (w oryginale) zawierający wskazanie numeru telefonu i adres e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.”,
  b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach 10-11 maja 2022 r. Każdy
  z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
  a) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz planowaniem zadań i zasobów,
  b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  c) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się Sprawozdanie Finansowe za rok 2020. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: nadzor@kghm.com.
 12. Jeżeli o stanowisko Prezesa będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.
 15. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 16. Administratorem danych osobowych kandydata jest CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 62, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026554, NIP 692-16-39-177, o kapitale zakładowym w wysokości 13.117.800,00 zł (dalej: Administrator).
 17. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku
  z którym przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 18. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).
 19. Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art.
  28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony.
 20. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.
 21. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Informujemy, że dane osobowe kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

Zal. do Uchwały RN IX-18-2022

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Centrum Badań Jakości sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Rada Nadzorcza Spółki CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie”, w terminie do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 12.00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniać inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
  a) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym zasad komunikacji
  i współpracy w ramach grupy kapitałowej,
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
  c) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
  d) wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
  e) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,
  f) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
  a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 lit. a),
  b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z ust. 1 lit. b),
  c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z ust. 1 lit. c),
  d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 lit. d),
  e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f) aktualne zaświadczenie o niekaralności, wydane co najmniej na dwa miesiące przed datą złożenia kandydatury w niniejszym postępowaniu (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
 5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 i pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  a) list motywacyjny (w oryginale) zawierający wskazanie numeru telefonu i adres e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.”,
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
   8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami przeprowadzane będą w dniach 10-11 maja 2022 r. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
    9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
a) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz planowaniem zadań i zasobów,
b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
c) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
   11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się Sprawozdanie Finansowe za rok 2020. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: nadzor@kghm.com.
   12. Jeżeli o stanowisko Wiceprezesa będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
   13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   14. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.
   15. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
   16. Administratorem danych osobowych kandydata jest CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 62, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026554, NIP 692-16-39-177, o kapitale zakładowym w wysokości 13.117.800,00 zł (dalej: Administrator).
   17. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
   18.  Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).
   19. Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony.
   20. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.
   21. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   22. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   23. Informujemy, że dane osobowe kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

Zal. do Uchwały RN IX-19-2022         

Wizyta studentów w laboratorium CBJ

W ubiegłym tygodniu grupa studentów Instytutu Politechnicznego – kierunku Automatyka  i Robotyka wraz z przedstawicielami kadry naukowej w osobach Pani Prorektor dr inż. Elżbiety Banaczyk oraz Pana dr inż. Ryszarda Janasa odwiedziła laboratorium CBJ w Polkowicach. Wydarzenie odbyło się w ramach zawartego porozumienia o wzajemnej współpracy Centrum Badań Jakości z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.

Celem spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego, akredytowanego laboratorium, przede wszystkim z linią automatycznego przygotowania próbek oraz wykonywaniem badań rudy miedzi i produktów jej przerobu.

Linia automatycznego przygotowania próbek (LAPP) przeznaczona jest do przygotowania badań próbek geologicznych i flotacyjnych obejmujących następujące etapy: suszenie, kruszenie, dzielenie, mielenie i pastylkowanie. Pomiar zawartości pierwiastków przeprowadzany jest metodą spektrometrii rentgenofluorescencyjnej WD XRF.

Za poprawną pracę całej linii odpowiada system PREPMASTER. Cały proces przygotowania próbki jest monitorowany i sterowany komputerowo. Linia w ciągu doby może przygotować do pomiaru około 1000 próbek. Dzięki zautomatyzowaniu procesu możliwe jest przekazywanie wyników w znacznie krótszym czasie.

Studenci z zainteresowaniem oglądali nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w laboratoriach CBJ sp. z o.o. Po prezentacji linii odbyła się interesująca dyskusja.

Laboratorium CBJ z urzędowymi badaniami mikrobiologicznymi

Laboratorium CBJ sp. z o.o. zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. od wielu lat posiada nowoczesne, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium mikrobiologiczne istniejące w ramach Wydziału Kontroli Jakości WKJ-4 Rejon Lubin.

Dysponując potencjałem i możliwościami aktywnie reagujemy nie tylko na zmieniające się wymagania przepisów prawa, ale przede wszystkim na oczekiwania naszych Klientów. Uzyskując pozytywną opinię krajowego laboratorium referencyjnego wchodzącego w skład Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zwrócono się z wnioskiem do Głównego Lekarza Weterynarii o zatwierdzenie wykonywanych badań na rzecz i potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.

Główny Lekarz Weterynarii decyzją z 24 stycznia 2022 r. zatwierdził Laboratorium CBJ sp. z o.o.  do wykonywania urzędowych badań mikrobiologicznych w żywności (w tym w półtuszach zwierząt rzeźnych i tuszkach drobiu) oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością m.in. w zakresie: Listeria monocytogenes; wykrywania obecności i identyfikacji Salmonella spp. oraz Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium; oznaczania liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli i Enterobacteriaceae w żywności oraz w próbkach środowiskowych, a także drobnoustrojów np. gronkowców koagulazododatnich, Campylobacter spp. i in.

Warto wskazać, że  system laboratoriów urzędowych został utworzony, aby zapewnić jednolity sposób przeprowadzania badań laboratoryjnych dla celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Należy dodać, że wszystkie laboratoria urzędowe posiadają certyfikaty akredytacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Pełny zakres akredytowanych obszarów działalności CBJ sp. z o.o. znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412, na stronie internetowej www.cbj.com.pl oraz na stronie PCA www.pca.gov.pl.

Więcej szczegółów o laboratoriach CBJ : www.cbj.com.pl

Mikołajkowa wizyta CBJ w Domu Dziecka

Mikołajki to czas niespodzianek, wręczania drobnych upominków i życzliwych gestów. Dlatego w dniu Świętego Mikołaja przedstawiciele CBJ sp. z o.o. odwiedzili Dom Dziecka w Bolkowie, aby przekazać dzieciom słodkości. Jest to coroczna akcja, gdzie już tradycją stało się przekazanie dzieciom słodkich upominków.

Dzięki tej wizycie dzieci choć na chwilę mogły zapomnieć o codzienności i cieszyć się wyjątkowym wydarzeniem. Odwiedziny oraz mikołajkowe podarunki wywołały na twarzach wychowanków uśmiechy radości, co z kolei dla nas było najpiękniejszym prezentem.

Radości było co niemiara….

W imieniu podopiecznych Pani Dyrektor Domu Dziecka serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Centrum Badań Jakości sp. z o.o. za okazaną dobroć.

Szczególne podziękowania kierujemy do Centrali KGHM Polska Miedź S. A. za wsparcie naszej akcji.

CBJ sp. z o.o. pamięta o ofiarach wypadków

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków w Pracy przypada na dzień 29 listopada. W tym dniu pamiętamy szczególnie o ofiarach tragedii wypadków w KGHM Polska Miedź oraz całej Grupie Kapitałowej.

Delegacja CBJ sp. z o.o.  złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Wypadków na dziedzińcu Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oddając hołd pracownikom KGHM, którzy odeszli na „wieczną szychtę”.

Z ramienia Centrum Badań Jakości symboliczne kwiaty złożyli Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o. Wacław Szetelnicki oraz Kierownik Działu BHP Edmund Kujawa.

Uroczystość odbyła się z pełnym zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obchody Jubileuszu 25 – lecia Spółki CBJ sp. z o.o.

Z zachowaniem zasad „DDM” 17 listopada 2021 w sali im. Jana Wyżykowskiego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. odbyła się akademia z okazji Jubileuszu 25–lecia Spółki Centrum Badań Jakości. Mając na uwadze wytyczne związane z pandemią koronawiurusa Jubileusz przebiegał według skróconego scenariusza z ograniczoną liczbą uczestników. To wyjątkowe wydarzenie było jednocześnie okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz określenia nowych celów i zadań. Uroczystość rozpoczął Pan Wacław Szetelnicki Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o., który przypomniał o początkach powstania Spółki, nawiązując jednocześnie do wydarzeń związanych z przemianami gospodarczymi w kraju w aspekcie funkcjonowania Polskiej Miedzi. Nadmienił także o dalszych planach, strategii i kierunkach rozwoju Spółki. Ponadto dodał, że: „kompetencje i doświadczenie Pracowników CBJ sp. z o.o. wypracowane przez lata działalności pozwoliły zbudować silną, solidną i rozpoznawalną pozycję CBJ na rynku, która cieszy się zaufaniem klientów”.

Warto dodać, że 25 lat CBJ to czas rzetelnej i odpowiedzialnej pracy, sprawnego funkcjonowania, dbałość o wysoką jakość akredytowanych badań, wprowadzanie nowoczesnych metod i nowatorskich rozwiązań będących efektem innowacyjnego postępu.

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia CBJ do Spółki napłynęły liczne listy gratulacyjne m.in. od: Dyrektorów Oddziałów KGHM i Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej KGHM, Parlamentarzystów i Samorządowców oraz Władz Wyższych Uczelni i Instytutów Naukowych.

Odczytano m.in. list gratulacyjny od Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Życzenia i gratulacje od Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dla Pracowników CBJ przekazał dzięki zdalnemu połączeniu Pan Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM.

Podczas akademii, jako wyraz uznania i podziękowania Pracownikom Spółki wręczono odznaczenia i wyróżnienia: Odznakę Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”, „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Zasłużony dla CBJ sp. z o.o.”

Uhonorowano  również Pracowników, którzy swoją wzorową i długoletnią pracą przyczynili się do rozwoju Spółki świętujących jubileusze: 25-lecia; 30-lecia; 35-lecia; 45-lecia; pracy zawodowej. Nagrodzono także tych Pracowników CBJ, którzy wyróżniają się „zerową” i „znikomą” absencją chorobową.

Wszystkim obecnym i byłym pracownikom CBJ zwłaszcza odznaczonym, nagrodzonym i wyróżnionym dziękujemy za wkład i rozwój Spółki życząc jednocześnie zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Centrum Badań Jakości bierze udział w planowaniu miedziowej przyszłości

W dniu 18 listopada w Polkowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjność w przemyśle miedziowym”

Tematem konferencji zorganizowanej w Uczelni Jana Wyżykowskiego, wspólnie z Centrum Badań Jakości było propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym.

Uczestniczyli w niej, między innymi, przedstawiciele największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i branży przemysłowej. Zorganizowana w Polkowicach konferencja naukowa jest efektem współpracy Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz spółki Centrum Badań Jakości. Wśród wielu tematów prelekcji pojawiły się między innymi:

„Numeryczny model hydrogeologiczny złóż miedzi KGHM Polska Miedź”
„Estimation of copper ore deposit parametres using geostatistical methods”
„Możliwości zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi i energią w kopalniach zagłębia miedziowego”

„Ocena dojrzałości organizacji w przemyśle miedziowym do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania wiedzą oraz weryfikacja  implementowanych narzędzi wspierających ten proces na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.”

Pan dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczął konferencję słowami ”Dzisiejsza konferencja jest owocem zacieśniania się współpracy z Polską Miedzią oraz spółkami z Grupy Kapitałowej Polska Miedź.”

Mówiąc o innowacyjności i przemyśle miedziowym, Prezes Zarządu Spółki Centrum Badań Jakości Pan dr Wacław Szetelnicki wymienił projekty związane z przemysłem 4.0 (program KGHM 4.0 to cztery filary: bezpieczeństwo, produkcja, zarządzanie i informacje oraz utrzymanie maszyn i urządzeń, aby umożliwić bezpieczną i efektywną eksploatację złóż miedzi). Dodał także, że to wszystko, co nam może dać nauka w powiązaniu z praktycznym zastosowaniem w przemyśle ma miejsce, a uczelnia tworzy przestrzeń, nie tylko jako zaplecze przyszłych kadr pracowników w oddziałach i spółkach KGHM, ale przede wszystkim jest to wymiana myśli, nowych spostrzeżeń, może nawet nowych technologii.

Warto wspomnieć, że wśród prelegentów pojawili się także pracownicy Spółki CBJ aby podzielić się wiedzą na temat:

„Radon w mieszkaniach naszego regionu – realne zagrożenie czy wyolbrzymiony problem?”
„Wykorzystywanie mobilnego laboratorium do oceny jakości środowiska naturalnego oraz możliwości jego zastosowania w pomiarach w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń KGM Polska Miedź S.A.”

Spotkanie wzbogaciła wystawa najnowszej aparatury badawczej wykorzystywanej w laboratoriach Centrum Badań Jakości oraz Mobilne Laboratorium Środowiskowe.

INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE MIEDZIOWYM – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 18 listopada 2021 r.

INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE MIEDZIOWYM  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 18 listopada 2021 r. organizowana przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego oraz Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. pod patronatem Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Marcina Chludzińskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa Miejsce konferencji: Uczelnia Jana Wyżykowskiego Polkowice, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Celem konferencji jest propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym. Zagłębie Miedziowe jest miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych związanych z rozwojem przemysłu miedziowego. Dostrzegając ich rangę oraz 25-letnią działalność Centrum Badań Jakości, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz CBJ podjęli współpracę, w ramach której między innymi powstał pomysł zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej.  Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia.

Efektem końcowym konferencji będzie wydanie monografii w języku angielskim. Artykuły, które nie zostaną zakwalifikowane do monografii, ale uzyskają pozytywną ocenę recenzentów będą mogły zostać opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego Studia z nauk technicznych.

Należy zaznaczyć, że udział w konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na pandemię ilość miejsc została ograniczona do 60 uczestników. Uczestnikami konferencji mogą być osoby powiązane z nauką i przemysłem, których zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą innowacyjnością.

Podstawowe informacje:

 1. Zgłoszenie udziału w konferencji (w formie elektronicznej lub drogą pocztową) na adres konferencja@ujw.pl lub Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice do dnia 10.11.2021 r.
 2. Treść abstraktu należy przesłać do dnia 10.11.2021 r. na adres poczty elektronicznej konferencja@ujw.pl
 3. Treść artykułów, w języku polskim lub angielskim, należy nadesłać do 30.11.2021 r.
 4. Najlepsze referaty, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta staną się częścią monografii. Pozostałe z pozytywną oceną zostaną opublikowane w Zeszytach Nauk Technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego.
 5. Szczegółowe wymagania redakcyjne, dotyczące publikacji tekstów zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji www.konferencje.ujw.pl/cbj .
 6. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, sesji online (dla prelegentów zagranicznych) oraz sesji posterowych.
 7. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym w formie komunikatu do dnia 10.11.2021 r. oraz umieszczony na stronie internetowej www.konferencje.ujw.pl/cbj .
 8. Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w konferencji oraz materiały konferencyjne.
 9. Korespondencję proszę kierować na adres:

Uczelnia Jana Wyżykowskiego ul. Skalników 6b,  59-101 Polkowice  z dopiskiem: Konferencja 2021
W sprawach naukowych prosimy o kontakt:

Dziekan Wydziału Zamiejscowego dr inż. Anna Wojciechowicz
e-mail: a.wojciechowicz@ujw.pl,  nr tel. 787436152

W sprawach organizacyjnych:

Biuro Rektora
e-mail: konferencja@ujw.pl, rektor@ujw.pl, tel. 76 746 53 58

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocławiu
dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
prof. dr hab. inż. Edward Radosiński, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
prof. dr. Bhuvan Unhelkar, University of South Florida, Stany Zjednoczone
prof. dr. Parag Amin, SIES College of Managment Studies, Mumbaj, Indie
prof. dr. Deepak Gupta, Maharaja Agrasen Institute of Technology, New Delhi, Indie
prof. dr. Nitul Dutta, Marwadi University, Rajkot Indie
phD Eng. Emil Pricop, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Rumunia
prof. dr. Mihai Oproescu, University of Pitesti, Rumunia
prof. dr. Dmitry Zaitsev, Odessa State Environmental University, Ukraina
prof. dr. Julian Vasilev, University of Economics – Varna, Bułgaria
prof. dr. Marianna Zichar, University of Debrecen, Węgry
prof. dr Ehasan Mousavi Khaneghah, Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbejdżan
prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice
prof. dr hab. inż. Stanisław Piesiak, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice
prof. dr hab. inż. Stanisław Downorowicz, Towarzystwo Kolsuntantów Polskich
prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice
prof. dr hab. Adam F. Idziak, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Wacław Szetelnicki, Centrum Badań Jakości, Lubin
dr hab. Sławomir Pytel, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Tadeusz Kierzyk, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice

Komitet Redakcyjny

dr Paweł Greń, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
dr inż. Anna Wojciechowicz, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
dr inż. Elżbieta Domin, Centrum Badań Jakości
mgr Marcin Przybyła, Centrum Badań Jakości

Komitet Organizacyjny

dr Jolanta Dmowska, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
dr Miłosz Czopek, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
mgr Leszek Cybulski, Uczelnia Jana Wyżykowskiego