CBJ wspiera młodych uczestników programu Code For Green

W  Polkowickim Oddziale CBJ sp. z o.o. 1 marca 2019r.  odbyły się warsztaty przeznaczone dla młodzieży zakresu badań i pomiarów emisji, imisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego zorganizowane w ramach programu Code For Green, którego inicjatorem jest Grupa Volkswagen.   Code For Green to program rozwoju zawodowego, ale również program, który ma pomóc wzbudzić i ugruntować w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za własne działania wobec środowiska i przyszłych pokoleń. Program wystartował w 2018 roku i obecnie uczestniczy w nim 140 uczniów prowadzonych przez szkolnych koordynatorów przedmiotowych i wspieranych przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pilotaż programu realizowany jest obecnie w 8 szkołach w Polsce. W ramach programu przy zaangażowanych szkołach powstają innowacyjne pracownie w których młodzież prowadzi badania naukowe, rozwija wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska i klimatu, ochroną przyrody, zrównoważonym środowiskowo rolnictwem i turystyką, myśleniem i działaniem projektowym wykorzystując do tego technologię, a zwłaszcza programowanie IT. Niezwykłym elementem wspierającym działanie tego programu jest partnerska współpraca z Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie. Spółka w swoich obiektach zorganizowała profesjonalne warsztaty szkoleniowe.

Nasi goście mieli okazję osobiście zwiedzić część laboratoryjną  gdzie na co dzień wykonywane są analizy i badania wcześniej pobranych prób zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz część tzw. parku maszynowego wyposażonego w sprzęt pomiarowy spełniający światowe standardy. Młodzi adepci obserwowali profesjonalną pracę laboratorium oraz spróbowali własnych sił w wykonywaniu drobnych analiz chemicznych na uprzednio przygotowanych materiałach. Największym zainteresowaniem  cieszyła się część techniczna naszego laboratorium, gdzie pod czujnym okiem profesjonalistów nasi goście mogli zapoznać się z zasadami działania sprzętu oraz wykonać kilka drobnych pomiarów fizycznych w danym pomieszczeniu.

Szacuje się, że w związku z rozwojem technologii zwłaszcza w zakresie ICT(technologie informacyjne i komunikacyjne), nie znamy obecnie 40% zawodów przyszłości. Wiemy też, że zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka kolejno w ciągu kolejnych 30 lat stanowić będą jeden z kluczowych elementów dalszego rozwoju ludzkości. Gros zawodów, a zwłaszcza praktycznych umiejętności będzie powiązanych więc z innowacyjnymi technologiami oraz w zależności od obecnego zaangażowania w ochronę środowiska, albo ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem, albo z działaniami, które zmuszą ludzkość do adaptacji do zmian środowiskowych, nad którymi nie będziemy w stanie mieć kontroli. Edukacja w zakresie technologii i programowania nie odpowiada na współczesne potrzeby i nadchodzące wyzwania w wyniku czego powstał program, który przygotowuje młodych do tego, by dzięki zdobytym umiejętnościom oraz chęci ich dalszego rozwijania w przyszłości mogli rozwiązywać problemy środowiskowe z wykorzystaniem technologii i programowania.

Obecnie CBJ sp. z o.o poszukuje systemowych rozwiązań, które integrowałyby  obszary, które stanowić będą wyzwania przyszłości – środowiskowe, społeczne i technologiczne i jest otwarty na uczestnictwo w tego typu inicjatywach.

 

Panel dyskusyjny „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy(…)”

W Lubinie 21 lutego 2019r. odbył się interdyscyplinarny panel dyskusyjny „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy w świetle nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2018 poz.1286 z dnia 12.06.2018r.- problemy pracodawców i laboratoriów badawczych” pod Honorowym Patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Panel dyskusyjny został zorganizowany w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Podczas sesji poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem pracowników i odpowiedzialnością pracodawcy w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów BHP. W tym seminarium głównie uczestniczyli pracownicy służb BHP min. z Oddziałów i Spółek KGHM Polska Miedź S.A., naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum Centrum Badawczo Rozwojowego, INOVA oraz przedstawiciele Państwowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych z Lubina, Polkowic, Głogowa i Legnicy, a także eksperci z GRUPY VW/Sitech, Chofum, LPWiK, AB FOODS.

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych w Łodzi Ryszard Kosowski jako ekspert przedstawił prezentację dotyczącą występowania czynników szkodliwych i pyłów na stanowiskach pracy oraz  ich najwyższych dopuszczalnych stężeń, których zakres i wartości uległy zmianie w świetle znowelizowanych przepisów. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną i jakże istotną rolę służb BHP w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Zgodnie z aktualnymi wymogami służby BHP są zobowiązane do typowania  czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz do decydowania o szczegółowym zakresie zlecanych do akredytowanych laboratoriów badawczych analiz fizycznych i chemicznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Warto zauważyć, że jako wieloletni doświadczony audytor bardzo wysoko ocenił kompetencje pracowników oraz laboratoriów  CBJ sp. z o.o. w świadczeniu usług w przedmiotowym zakresie zwłaszcza na szybkość reagowania na stale zmieniające się przepisy prawa.

Z kolei Jarosław Murdzek, Główny Inżynier w CBJ, poruszył temat przygotowany wspólnie z Departamentem BHP i Ryzyka Zawodowego w KGHM Polska Miedź S.A., związany z prawidłową interpretacją wyników badań uzyskiwanych miernikami szybkiego odczytu. W interesujący sposób przedstawione zostały zasady oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi normatywami higienicznymi, ustalania częstotliwości pomiarów oraz wykorzystania niepewności pomiarowej.

W toku dyskusji dotyczącej ogólnej wymiany doświadczeń ze strony klientów i laboratoriów CBJ , Główny Inżynier WBJ-1, Alicja Lasota odniosła się do szerokiej oferty świadczonych przez nas usług podkreślając wysokie kompetencje pracowników oraz atrybut w  postaci posiadanego przez spółkę elastycznego zakresu akredytacji, który umożliwia natychmiastowe reagowanie na stale zmieniające się przepisy prawa.

Nasi goście przejawiali zainteresowanie tematyką spotkania a zwłaszcza możliwością wspólnego omówienia poruszanych tematów w otwarty sposób.

Zaproszenie na panel dyskusyjny

Szanowni Państwo

w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) w imieniu Zarządu Centrum Badań Jakości Sp. z  o.o. zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym: „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy w świetle nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2018 poz.1286 z dnia 12.06.2018r.– problemy pracodawców i laboratoriów badawczych”.

Debata pod Honorowym Patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. odbędzie się 21 lutego 2019 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w sali im. Jana Wyżykowskiego (Centrala KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie).

Panel dyskusyjny dedykowany bezpieczeństwu pracownika i odpowiedzialności pracodawcy ma na celu dostarczenie informacji na temat zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz szybkie reagowanie na zmieniające się przepisy prawa m.in. dotyczące sfery prowadzonej przez nas działalności laboratoryjnej (np. wykazu NDS dla pyłów).

Mając na uwadze naszych Klientów oraz wysoki poziom zadowolenia ze świadczonych przez nas usług serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym dyskursie, zwłaszcza pracowników Działów BHP i Ochrony Środowiska.

Plan Panelu dyskusyjnego 21.02.2019r.(pdf)

 

Przedłużenie akredytacji dla CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata.

W październiku 2018 r. odbyła się ponowna ocena CBJ sp. z o.o. przeprowadzona przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), która miała na celu potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w obszarze systemu zarządzania Spółki oraz kompetencji Wydziałów w zakresie wykonywania badań już akredytowanych oraz badań zgłoszonych do rozszerzenia, uaktualnienia i uelastycznienia zakresu akredytacji.

Kompetencje w zakresie spełnienia wymagań akredytacyjnych są corocznie oceniane przez PCA poprzez obserwacje wykonywania, przez pracowników laboratoriów, badań oraz pobierania próbek
w warunkach rzeczywistych. Ponadto weryfikowana jest jakość sprzętu pomiarowego i wyposażenia pomocniczego, w tym zapewnienie spójności pomiarowej a także udział naszych laboratoriów
w badaniach biegłości i zewnętrznych porównaniach międzylaboratoryjnych.

Ocenę prowadziło 8 auditorów PCA, ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach badań, między innymi: odpadów, środowiska pracy, gazów odlotowych, środowiska naturalnego, imisji czy pobierania próbek. Auditorzy PCA podkreślali bardzo dobre funkcjonowanie systemu zarządzania w Spółce, wysokie kompetencje personelu oraz dużą świadomość systemową wszystkich pracowników. Potwierdzili także dostosowanie badań wykonywanych przez CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych, tam gdzie to jest konieczne.

W efekcie auditu oraz działań po ww. ocenie w dniu 8 stycznia 2019 r. PCA podjęło decyzję
o przedłużeniu akredytacji dla CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata, czyli do dnia 12 stycznia 2023r.
Ponadto zatwierdzono nowy zakres akredytacji AB 412. 

Główne zmiany w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412, wydanie 24 z dnia 08.01.2019 r. dotyczą:

  • wdrożenia i akredytowania badań odpadów we wszystkich Wydziałach Spółki – dokonano ponownej walidacji i dostosowano wykonywanie badań do wymagań prawnych oraz wymagań zawartych w dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DAB-11 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów” między innymi wprowadzono do zakresu akredytacji tzw. grupy walidacyjne i rozszerzono zakres elastyczny;
  • wdrożenia i uzyskania akredytacji przez Wydział Badań Jakości „Głogów” dla nowej metody badawczej dotyczącej oznaczania stężenia siarkowodoru metodą spektrometryczną
    w powietrzu ze środowiska pracy;
  • uelastycznienia dużej ilości metod badawczych (wszystkie Wydziały Spółki), wynikającego
    z konieczności szybkiego reagowania na potrzeby klientów w zakresie przede wszystkim zmian w przepisach prawa oraz w normach i/lub procedurach badawczych;
  • uaktualnienia zakresu akredytacji (wszystkie Wydziały Spółki) w obszarach już akredytowanych wynikającego z aktualizacji procedur badawczych, norm, zakresów pomiarowych.

Obecnie Spółka posiada szerokie spektrum akredytowanych metod badawczych w tzw. „elastycznym” zakresie akredytacji. Pozwala to na przedstawianie naszym klientom kompleksowej oferty badań akredytowanych z zakresu badań przemysłowych, środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu, nowe potrzeby klientów oraz zmiany w przepisach prawa. Akredytacja uprawnia do posługiwania się międzynarodowym znakiem ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement). W związku z powyższym możemy się powoływać na status PCA, jako sygnatariusza ILAC MRA a wyniki badań akredytowanych przez PCA są uznawane na całym świecie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym nowym Zakresem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 24 oraz stanowiącymi jego uzupełnienie Listami Badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji poszczególnych Wydziałów Spółki.

Posiadana przez nas akredytacja daje Państwu gwarancję spełnienia wymagań prawnych, zapewnienie wykonywania badań zgodnie z udokumentowanymi i nowoczesnymi procedurami badawczymi oraz przez kompetentny personel z zachowaniem bezstronności i poufności wyników.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI (pdf)

ZAKRES AKREDYTACJI AB 412 (pdf)

WBJ-1 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

WBJ-2 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

WKJ-4 ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI (pdf)

 

 

 

 

Konferencja „Przemysł metali nieżelaznych w Polsce – jakość i analityka”

22 listopada 2018r.w Lubinie odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa  „Przemysł Metali Nieżelaznych w Polsce – Jakość i analityka”  pod honorowym patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Była to wspólna inicjatywa Centrum Badan Jakości sp. z o.o. w Lubinie oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń wynikających z wielu lat działalności w Zagłębiu Miedziowym. Uczestnikom stworzono okazję do zapoznania się z innowacyjnymi metodami badawczymi  stosowanymi w procesach kontroli jakości dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.

Naukowcy Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, na czele z profesorem Zbigniewem Śmieszkiem – Dyrektorem Instytutu oraz profesorem Andrzejem Chmielarzem- Dyrektorem ds. Metalurgii, przedstawili kompleksową działalność IMN obejmującą wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniających normy środowiskowe.

Analitycy Centrum Badań Jakości m.in. mgr inż. Joanna Kurek oraz mgr inż. Jarosław Murdzek prezentowali nowoczesne metody badawcze stosowane w Laboratoriach CBJ, służące zapewnieniu należytej jakości na każdym etapie górniczych i hutniczych ciągów technologicznych. Ogólną działalność  Centrum Badan Jakości sp. z o.o. zaprezentowała mgr Anna Kulik.  Wśród prelegentów znaleźli się także wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego- profesor Jakub Kierczak  z  interesującym wystąpieniem związanym z wykorzystaniem żużla hutniczego w przemyśle oraz doktor Bartosz Handke z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z prezentacją na temat zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej w optymalizacji procesów technologicznych.

Doktor Wacław Szetelnicki Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o. w Lubinie wielokrotnie odnosił się w interdyscyplinarnej dyskusji do przykładów dobrych praktyk stosowanych  w kilkudziesięcioletniej historii współpracy CBJ i IMN z przedstawicielami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w szczególności z Hutą Miedzi Legnica i Hutą Miedzi Głogów.

Naukowcy z Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic prezentowali min.  techniki i urządzenia pomiarowe wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w optymalizacji procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym (dr inż. Zofia Mzyk), zastosowanie Certyfikowanych Materiałów Odniesienia wykorzystywane w działalności analitycznej (dr inż. Ewa Szmyd ), wykorzystanie w analityce ponadczasowej metody kupelacyjnej (mgr inż. Magdalena Grzegorczyk). Zaprezentowano również projekty badawcze realizowane z udziałem  Zakładu Chemii Analitycznej IMN i Laboratoriów CBJ (dr inż. Tadeusz Gorewoda)

Ponadto uczestnicy konferencji mieli wyjątkową okazję zaobserwować w praktyce działanie nowocześnie wyposażonego Laboratorium CBJ w Polkowicach :  Pracownię Automatycznego Przygotowywania Próbek oraz Pracownię Mineralogiczną wyposażoną w Elektronowy Mikroskop Skaningowy MLA . Z procesami technologicznymi zachodzącymi w tych pracowniach zapoznała naszych gości mgr Dorota Cała.

Podczas konferencji nasi goście mieli okazję do wielu rozmów biznesowych, które w przyszłości mogą stać się impulsem do stworzenia nowoczesnych projektów związanych z innowacyjnością przemysłu górniczego-hutniczego w Polsce.

 

 

Dekra Certyfikation Sp. z o.o. potwierdziła spełnienie przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015

W ubiegłym miesiącu w naszej Spółce odbył się audit recertyfikujący przeprowadzony przez auditorów firmy DEKRA Certifikation Sp. z o.o. z Wrocławia

Dotyczył on oceny spełnienia przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015 oraz weryfikował skuteczność działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Continue reading „Dekra Certyfikation Sp. z o.o. potwierdziła spełnienie przez CBJ sp. z o.o. wymagań normy ISO 9001:2015”

Udział przedstawicieli CBJ sp. z o.o. w XXIV Sympozjum Klubu POLLAB pt. „Analiza danych w laboratorium”

Centrum Badań Jakości realizując Strategię rozwoju Spółki bierze udział w spotkaniach, konferencjach, targach czy sympozjach, w trakcie których zdobywa wiedzę i nowe kompetencje. W związku z powyższym w dniach 21-23 maja 2018 r. uczestniczyliśmy w Sympozjum organizowanym przez Klub Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB, największą w Europie organizację integrującą środowisko laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Continue reading „Udział przedstawicieli CBJ sp. z o.o. w XXIV Sympozjum Klubu POLLAB pt. „Analiza danych w laboratorium””

I FORUM DYSKUSYJNE „ŚRODOWISKO : BADANIA, OCHRONA, DOBRE PRAKTYKI”

21 maja 2018r. w centrali KGHM Polska Miedź S.A. w  Sali im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie odbyło się I Forum Dyskusyjne: „Środowisko: badania, ochrona, dobre praktyki” zorganizowane przez Centrum Badań Jakości sp. z o. o.  Pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka, oraz Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Rafała Pawełczaka.

Continue reading „I FORUM DYSKUSYJNE „ŚRODOWISKO : BADANIA, OCHRONA, DOBRE PRAKTYKI””